اگر فرزند در خانه

از محبت سیراب نشود

جاهای دیگر به دنبالش می رود