خدایا

بساط

آن دنیایم

را آماده کن،

دلم تنگ شده است

برای یک خلوت

دو نفره...