مانده ام با بی حجابی اش

چه چیز را می خواهد اثبات کند

باشد، قبول، تو زیبایی

ول کن دیگر، آدم باش