تو که بیایی

قول میدهم

هممان برایت

به خط شویم

فقط بیا...


االهم عجل لولیک الفرج