نمیدانم چطور
شعار میدهند
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد...
ولی یک خواسته ی او را هم عمل نمیکنند...
از همین گوشی خارجی در دستشان گرفته تا........