معلومات بالایش را
اگر در ظرف خوشرویی می ریخت
چقدر زیباتر میشد
یک روحانی را میگویم...