طوری شیطان 

بر من مسلط

شده است

که بدون اجازه ی او

آب هم نمی خورم