در رمضان هم
که می خواهیم
مثلا سحر را درک کنیم
به خاطر شکممان است...
جو گیر نشو الکی!