گاهی
شیطان می آید
و به جای یک
خانم جلف
با یک خانم چادری تحریکت می کند

خوب می شناسد ذائقه ات را لامصب!