این دولت شده است
مثل بچه ها...
هرچند وقت یک بار
باید گند هایش را
پاک کرد.