"مردی شده ای برای خودت"

این خنده دارترین
جمله ایست که شنیده ام

این مرد شدن کجا
و آن۳۱۳ مرد کجا...