الآن دعای ندبه،
جمعیت داغان...
مهدی به امید
ما نشین...