اگر خودتان کتاب نمی خوانید

لا اقل به آن هایی که می خوانند سرکوفت نزنید!