جوان ناکام است

جوانی که اربعین نرفته از دنیا برود