چقدر درد آور است

با شهدا به جایی رسیدن

سپس به آنها پشت کردن