بازی دنیا فقط یک بار است
وقتی مردی
دیگر جان افسانه ای نمیگیری!!!