این منم، هیچ ادعایی ندارم
فقط برای اینکه نوشته هایم
فرار نکنند، آن ها را اینجا 
ثبت می کنم...

دانشجو...
اهل بهبهانِ خوزستان
و برادر زاده ی شهید فرامرز نوریان


با نوشتن، آرامشی می یابم که هیچ جا نتوانم یافت...
امام صادق(ع): با نوشتن دل ها آرام می گیرد.


و احساس دغدغه ای بود برای فرهنگ انقلاب، انگیزه ی نوشتنم...


به عشق شهدای گمنام