و تا خواستم کمی خدایی شوم
خمیازه ها
امانم را بریدند!