فیلم عمار

برای تقابل

با فیلم فجر

نیامده است،

گرچه اگر آمده باشد

هم کار خوبی کرده است