فامیل دور : راه رفتنی را ، باید رفت! 
در بستنی را ، باید بست!
پسر عمه زا : در بستنی رو باید لیسید!!!