باید در

محشر

همه ی جواب ها را

از حفظ بگویی

دیگر از نــت خبری نیست!!!