خدا

برایمان

عبادت

تجویز کرد

ولی ما

برای خودمان

گناه!