امروز همان روزی است

که در محشر حسرتش

را می خوریم