کاش یک دوربین

به قدرتمندیِ چشمان متربیانم داشتم

عجیب کیفیت و حافظه ای دارند