برای مسجد نیامدن

درسش را بهانه می کند

ولی نمره هایش هم تعریفی ندارد...