اعتکاف برای

شاگرد اول های بندگی است

به همین دلیل است

که ما جا ماندیم