شده ام مثل فیلمی

که شیطان از

 تمام سکانس هایش

لذت می برد...