نمی دانیم

یک لحظه ی دیگر زنده ایم یا نه

ولی باز با گناهانمان عکس یادگاری می گیریم!