خرما تعارف کرد. گفتم "مرسی"

گفت: چی گفتی؟

گفتم مرسی

ظرف خرما را داد دست یکی دیگر. گفت "بخیز"

هفت هشت مرتبه سینه خیز برد.

گفت: آخرین دفعه ت باشه که این کلمه رو می گی.حاشیه: شهید احمد متوسلیان هم غیرتی می شد هنگام استفاده از کلمات بیگانه...