در جمهوری اسلامی،

مسئول بدون خودسازی

یعنی شُـل...

از بالا گرفته تا پایین

هرکه روی اسمش مسئول است...