ادعای ولایت پذیری اش

عالم را کر کرده است

ولی نمی دانم

چرا سر تا پایش محصول خارجیست؟