من و شیطان

شده ایم

دو یار جدا ناشدنی...

پیوندمان تسلیت باد