بعضی ها

آنقدر در

فضای مجازی

دور می زنند

که در فضای واقعی

گیج می زنند...