زندگی بعضی ها

این طور شده:

در خلال فضای مجازی

سری هم به فضای واقعی شان می زنند...


الفاتحه