با اَدا نمی شود

شهید شد

ما هم که انگار

جز ادا بلد نیستیم