فکر میکنیم

شب قدر فقط برای دعاست

خیر جانم! برای عمل است...

اعمالتان قبول...