آنقدر دنبال

دنیا سازی

رفته ایم

که خود سازی را 

فراموش کرده ایم...