175 غواص

آن گونه رفتند

تا تو نگویی مشکل آب خوردن هم

از تحریم است

آقای رییس جمهور