گاهی با خودم...

و گاهی بیشتر با شیطان...

خدا هم که...