اگر در راه حق

حرف نخوری

یعنی عزیزم اشتباه می روی

برگرد...