نمیداند بچه اش

از صبح تا شب

کجا می رود

بعد طلبکار است که

چرا بچه اش احترامی نمی گذارد