خودمان هم

باورمان شده است

که این خم و راست شدن هایمان

اسمش نماز است...


# مظلوم نماز.