بعضی دختران

و البته پسران را 

باید بگویی روزی

ده صفحه بنویسند

من می خواهم با حـــــــــــیـــــــــــا شوم