بر سر

دو راهی

لوامه و اماره

همیشه اماره را

تیک زده ام...