اهدا گوشی لمسی

شد

جانشین اهدا محبت

و حالا بنشین و آخرش را نگاه کن...