به فرض که

فرزندت بهترین مهندس هم شد

ولی مهندس بدون تربیت

یعنی زرشـــک