لباس پیامبر را پوشیده بود

ولی از بصیرت چیزی حالی اش نمی شد

حــیــف