رفیق ناباب

یعنی کسی که

به جای مسجد آوردن

تو را ببرد به...