نماز اول وقت
برای دانش آموزان
بهترین دوپینگ است
برای درس خواندنشان