ما در

فضای مجازی

هستیم

الا خلافش

ثابت شود


پ.ن: این یک اصل است